SATVERSME
I nodaļa
II nodaļa - SAIEMA
III nodaļa - VP
IV nodaļa - MK
V nodaļa - Likumdošana
VI nodaļa - Tiesa
VII nodaļa - Valsts kontrole
VIII nodaļa - CPT
87. pants
VK
neatkarīga koleģiāla
88. pants
Valsts kontrolieru
ieceļ kā tiesnešu
uz noteiktu laiku
atsevišķs likums
89. pants
valsts aizsarga CPT
Satversme
likumi
saistošie starp. līgumi
90. pants
tiesības
zināt tiesības
91. pants
visi Latvijā
vienlīdzīgi likuma un tiesu priekšā
diskriminācijas nav
92. pants
tiesības
aizstāvēties tiesā
nevainīguma prezumpcija
atbilstīga atlīdzināšana
advokāts
93. pants
likums
aizsarga tiesības uz dzīvību
94. pants
tiesības
brīvība un pers. neaizskaramība
nedrīkst atņemt brīvību
izņemot ar līkumu
95. pants
valsts
aizsarga godu un cieņu
aizliegta
spīdzināšana un cietsirdība
96. pants
tiesības
neaizskaramība p/dzīvei, mājoklim, korespondencei
97. pants
likumīgiem LR
brīvi pārvietoties
izvēlēties dz/vietu
98. pants
ar LR pasi
tiesības izbraukt no LR
ārprus aizsarga valsts
tiesības iebraukt
LR pilsoni nevar izdod
izņemot gadījumus un ja CPT nepārkāpj
99. pants
tiesības
brīvību domu, apziņu un rel. pārliecību
Baznīca ir atdalīta no valsts
100. pants
vārda brīvība
cenzūra ir aizliegta
101. pants
LR pilsoņiem
piedalīties velēšanās
ES pilsoņi , kas pastāvīgi uzturas
piedalīties pašvaldību velēšanās
102. pants
tiesības
apvienoties
103. pants
valsts aizsarga
miermīlīgu sapulču, pikētu brīvību
104. pants
tiesības
vērsties v/p iestādes
saņemts atbildi pēc būtības
saņemt atbildi lat. val.
105. pants
tiesības
īpašumu , ja nav pret. sab. interesēm
īpašumu
var ierobežot vai atvasināt saskaņā ar likumu
106. pants
brīvība
nodarbošanos izvēlei
piespiedu darbs aizliegts
izņemot līkumā gad.
107. pants
tiesības
uz atbilstošu samaksu
valsts noteiktais minimums
brīvdienas un atvaļinājums
108. pants
tiesības
streikot
koplīgums
arodbiedrība
109. pants
tiesības
soc. nodrošinājumu
110. pants
valsts aizsarga un atbalsta
laulību (S+V)
ģim, vēc. un bērna tiesības
palīdz bērniem
111. pants
valsts aizsarga
veselību
garantē
med. minimumu
112. pants
tiesības
uz izglītību (pamat- un vidējo)
pamatizglītība ir obligāta
113. pants
jaunrades brīvība
autortiesības
114. pants
mazākumtautībām tiesības
valodu , et. un kult. savdabībai
115. pants
tiesības
dzīvot labvēlīgā vidē
jāsniedz ziņas par vidi
jārūpējas par vides saglabāšanu
116. pants
96., 97., 98., 100., 102., 103., 106., 108., un reliģiskās pārliecības paušanu
var ierobežot ar likumu
mērķi
aizsargātu citu cilvēku tiesības
demokrātisko valsts iekārtu
sabiedrības drošību
labklājību un tikumību
82. pants
Tiesas
rajonu (pilsētu) tiesas
apgabaltiesas
Augstākā tiesa
kara tiesas
83. pants
Tiesnesis
neatkarīgs
likumam pakļauts
84. pants
Tiesnesi
apstiprina Saeima
atceļ no amata Saeima not. gadījumus
ar likumu noteikts max. vecums
85. pants
Satversmes tiesa
lietas par likumu atbilstību Satversmei
vai citas lietas saskaņā ar likumu
Satversmes tiesnesis
apstiprina Saeima
vismaz 51 balss
var atzīt par spēkā neesošo
86. pants
Tiesu spriež
ar likumu piešķirtie
kara tiesai - likums
64. pants
tiesības
Saeimai
Tautai (Satversmes gadījumos)
65. pants
l/projektu iesniedz
VP
MK
Saiemas komisija
>= 5 dep.
1/10 vēlētāji
66. pants
Budžets
iesniedz MK
neparedzētie izdevumi
MK
budžeta izpilde
67. pants
Bruņoto spēku lielums
68. pants
Starptautiskie līgumi, Saeimas apstiprināšana
valsts institūciju kompetences diriģēšana starp. institūcijām
> 2/3 Seimas kvorums
>2/3 "par"
dalība ES
tautas nobalsošana
būtiskas izmaiņas ar ES
pieprasa > 1/2 Saeima
izlemj tauta
69. pants
VP izsludina likumus
no 10 līdz 21 diena
likums stājas spēkā
14. dienā pēc izsludināšanas
vai cita termiņā
70. pants
VP izsludināšanas teksts likumā
71. pants
VP 10 dienu laikā
līkumu 2. pārskatīšanai
72. pants
VP tiesības
apturēt līkuma publicēšanu uz 2 mēnešiem
VP jāaptur
ja > 1/3 Saeima prasa
10 dienu laikā
10 dienu laikā
ja 1/10 velētāju prasa
nodod Tautas nobalsošanai
Tautas nobalsošana nenotiek
ja > 3/4 Saeimas par likumu
73. pants
uz Tautas nobalsošanu nenodod
budžetu, aizdevumu, nodokļu, muitas, dz/tarifu, kara pasludināšanu, mobilizāciju, izņēmuma stav.
74. pants
Likumu atceļ (72. panta kartībā )
> 1/2 iepriek. velētāji. kvorums
vairākums "par"
75. pants
Likums steidzamībā
> 2/3 Saeimas "par"
VP nevar 2. pārskatīšanai
VP izsludina 3. dienā
76. pants
Satversmi groza
Kvorums: >2/3 Saeimas
3 lasījumos
"par" > 2/3 deputātu
77. pants
ja groza 1., 2., 3., 4., 6., 77. pantu
Tautas nobalsošana
78. pants
1/10 vēlētāju VP var iesniegt
Satversmes vai līkuma projektu
VP nodod Saeimai
ja Saeima nepieņem - nodod Tautas nobalsošanai
79. pants
Satversmi groza
ja "par" > 1/2 no balsstiesīgiem
likumu groza
Kvorums: 1/2 iepriekš. velētāju
ja vairākums ir ''par"
80. pants
Tautas nobalsošana
pilsoni, kuri ievēl Saeimu
81. pants
IZSLĒGTS 2007. gadā
bija par MK tiesībām izdod likumus
55. pants
sastāvs
MP
aicināti ministri
56. pants
sastāda persona
aicina VP
57. pants
skaits, darbība
nosaka likums
59. pants
Saeima
izteic uzticību
neuzticība MP
jāatkāpjas MK
neuzticība min.
jāatkāpjas min.
60. pants
MP vada
aizvieto min.
58. pants
padotas
valsts pārvaldes iestādes
61. pants
apspriež
min. izstrādātus likumprojektus un jautājumus
62. pants
izņēmuma stāvoklis
Saeimas prezidijam
jāceļ priekša Saeimai
63. pants
ministriem un pilnvarotiem
piedalīties Saeimas un komisiju sēdēs
35. pants
ievēlē Saeima
36. pants
aizklāts balsojums
>= 51 deputāts
uz 4 gadiem
37. pants
LR pilsonis
>= 40 gadi
bez dubultpilsonības
38. pants
amats nesavienojams
39. pants
ne vairāk kā 8 gadi no vietas
40. pants
VP solījums
41. pants
reprezentē, ieceļ pārstāvjus, izpilda lēmumus par ratifikāciju
42. pants
augstākais vadonis , ieceļ virspavēlnieku (karā)
43. pants
pasludina karu
44. pants
mil.-aizsardzības soļi
45. pants
apžēlot pēc likuma
Saeima - amnestiju
46. pants
MK ārkārtējas sēdes
47. pants
ierosināt līkumus
48. pants
ierosināt Saeimas atlaišanu
tautas nobalsošana
ja > 1/2
jaunas velēšanas 2 mēn, laikā
49. pants
pēc Saeimas atlaišanas , pilnvara vēl paliek
sēdes sasauc VP
jaunas velēšanas ne agrāk par 1 mēn,
50. pants
ja < 1/2
VP ir atlaists
51. pants
Saeima 1/2 prikšļikums
ja > 2/3
var atlaists VP
slēgtā sēdē
52. pants
VP vietā var būt Saeimas priekšsēdētājs
53. pants
var saukt pie Kriminālās atbildības
ja 2/3 Saeimas piekrīt
5. pants
100 tautas priekšstāvi
6. pants
velēšanas
vispārīgās
vienlīdzīgas
tiešās
aizklātās
proporcionālās
7. pants
velēšanas apgabalos
deputātu skaits proporcionāls apgabalu velētāju skaitam
8. pants
vēlētāji = pilntiesīgs LR pilsonis >=18g.
9. pants
ievēlēt var pilntiesīgo LR pilsoni >=21g.
10. pants
Saeima uz 4 gadiem
11. pants
velēšanas oktobra 1.sestdienā
12. pants
pirmā sēde novembra 1. otrdienā
13. pants
vai pēc 1 mēneša un uz 3 gadiem (novembrī 1. otrdienā)
14. pants
SAEIMAS atsaukšana (izņemot gadu pirms un gadu pēc; VP pēdējiem 6 mēn. ; atrāk par 6 mēn. no iepriekšējas)
1/10 ierosina
vairākums; kvorums 2/3 iepr. vēlētāji
nevar atsaukt atsevišķus
15. pants
sēdes Rīgā
izņemot ārkārtīgas situācijas
16. pants
Prezidijs
priekšsēdētājs
2 biedri
sekretāri
Prezidijs darbojas nepārtraukti
17. pants
1. sēdi atklāj Prezidija priekšsēdētājs
18. pants
locekļu pilnvara
ievēlēts
dots svinīgais solījums
19. pants
Prezidijs sasauc sesiju un nosaka sēdes
20. pants
Prezidijs sasauc sēdi pēc
VP
MP
1/3 Saeima
21. pants
Kārtības rullis
valoda - latviešu
22. pants
sēdes - atklātas
aizklātas
pieprasa 10 dep., VP, MP vai Min.
2/3 deputāti nolemj
23. pants
sēde notiek ar vismaz 50 deputātiem
24. pants
lēmumi ar absolūtu vairākumu izņemot Satversmē paredzētie gadījumi
25. pants
Saeimas komisijas
tiesības
27. pants
prasījumi un jautājumi MP un ministriem
26. pants
izmeklēšanas komisija
ja pieprasa 1/3 Saeimas locekli
28. pants
nevar saukt pie atbildības
izņemot gada aizskārums
29. pants
neaizskaramība
30. pants
nevar uzsākt krimināllietu vai admin. sodu bez Saeimas piekrišanas
31. pants
var nedod liecības
32. pants
Saeimas loceklis vai ministrs nevar saņemt valsts pasūtījumus
33. pants
saņem atalgojumu no valsts
34. pants
par atšifrējumiem nevar saukt pie atbildības
neatkarīga
demokrātiska
1. pants
2. pants
suverēnā vara tautai
3. pants
Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale
4. pants
latviešu valoda
sarkans ar baltu svītru