Bc.iur. -> Saistību tiesības. Sevišķā daļa
Andrejs BOKA

Pirkuma līgums

Pirkuma līgums
	būtiskas sastāvdaļas 
		priekšmets 
			lietas vai atsavinājumas tiesības došana pret atlīdzību 
				lietojuma tiesības nevar pirkt un pārdot 
				autortiesības nevar pārdot 
			-
				pirkuma objekts 
			vajag patiesi pastavēt 
			sīki noteiktam 
			pārdot var tikai pastavošas lietas 
			sveša lieta
				ja puses zinājuši, tad līgums nav spēkā 
		cena (samaksa)
			jānoteic naudā 
	tiesiskās attiecības 
		saglabāšanas pienākums
			līdz nodošanai 
				par katras neuzmanības sekām 
			ja vilcinās 
				par ļaunprātību un rupju neuzmanību 
		risku pāreja  
			pāriet uz pircēju 
				nejaušības risks 
				pat ja nav kļuvis par īpašnieku 
			izņēmumi 
				nav individuāli noteikt 
				pārdodas ar skaitu 
				ja ir atliekošs nosacījums 
				ja pārdevējs uzēmis risku 
		īpašuma tiesību pāreja
			nepieciešama
				 gan samaksa gan nodošana 
				pagarina samaksas termiņu - ar lietas nodošanu 
				nodot bez piebildes - jau pāriet 
				nomaksas pirkums - bet paries atpakaļ ja nesamaksās (nosacīti iegūtas ĪT)
				nek. īp. - ar nostipr. zemesgrāmatā   
		līguma atcelšana 
			pārmērīga zaudējuma gadījumā 
				var prasīt lai atceļ 
				ja spēj pierādīt otras puses ļaunprātīgu rīcību  
				noilgums 1 gads 
		cenas nesamaksāšana 
			nedod pusēm tiesības atkāpties 
			var pielīgt sev tiesību

Pirkuma blakus līgumi

pirkuma blakus līgumi 
	-
		blakus līgumi noteikumi 
			-
				var ietekmēt līguma spēkā esamību 
		nosacījumi  
			būdami ietverti līgumā
				var ietekmēt līguma spēkā esamību 
	-
		Atpakaļpirkums un atpakaļpārdevums 
			pircējs 
				apņemas lietu pārdot atpakaļ pārdevējam
			nav
				ne nosacījums, ne atkāpšanās tiesības  
		Pirkums ar pārbaudi vai apskati 
			nosacījums 
				atliekošs 
				klusēšana - piekrišana 
		Nomaksas pirkums 
			pārdevējs
				var paturēt īpašuma tiesības 
			TAL: ja palaiž 2 maksājumi --> līguma atcelšana, atdošana un zaudējumu atl. 
		Pirmpirkuma tiesības 
			ar līgumu 
			ar likumu 
		Pārdošana izsolē 
		Publiskais iepirkums

Maiņas līgums

Maiņas līgums
	dod vienu priekšmetu pret otru 
		izņemot naudu 
	-
		konsensuāls līgums
			-
				pietiek ar vienošanas
	līdzēju tiesībām un pienākumiem 
		piemērojami pirk. līguma noteikumi 
	-
		nav 
			pirmpirkuma un izpirkuma tiesības 
		īpašumtiesības 
			tūliņ 
			neatkarīgi no pretimizpildījuma

Uztura līgums

uztura līgums
	-
		-
			nenodala 
				vecāku gadagājuma cilvēkus no jauniem 
	-
		uz laiku 
			kamēr uztura ņēmējs ir dzīvs 
			uz konkrētu laika posmu
		līgums 
			riska jeb aleatorais
			reāllīgums 
		līdzēji 
			uztura devējs 
			uztura ņēmējs (saņēmējs)
	-
		spēcīgs pastiprinājums 
			2100.p. ķīlas tiesības ierakstīšana  zemesgrāmatā 
	tiesiskās attiecības 
		pirms līguma 
			no parādiem nevar izvairīties 
		pēc
			nevar vērst uz atsavināto mantu 
		tiesības uz uzturu nav cedējama 
	uztura devēja nāve 
		neizbeidz līgumu, ja ir mantinieki 
			ja tie pieņem mantojumu

Piegādes līgums

Piegādes līgums
	-
		tiek pielietots ilgākā laika sprīdī 
		pēc piegādes 
			pēc pirkuma līguma 
	puses 
		piegādātājs 
		pasūtītājs 
	būtiskās sastāvdaļas 
		priekšmets 
			sortiments 
			specifikācija 
			preču apraksts 
		cena 
	nejaušās sastāvdaļas 
		piegādes kārtība 
		preču pieņemšana  
		samaksas kartība 
		INKOTERMS 
			noteikumu un paražu unificēšana

Dāvinājums

dāvinājums 
	līgums 
		konsensuāls 
	divpusējs darījums 
	puses 
		dāvinātājs 
			rīcībspējīga persona 
		apdāvināmais
			jebkurš kam ir spēja pieņemt 
	NEVAR
		dāvināt autortiesības 
			un citas cieši ar personu saistītas tiesības 
	raksturīga iezīme 
		dāvinātāja devība 
	sekas
		rada prasījuma tiesības 
		tiesības prasīt dāvanas nodošanu tiesas ceļā  
	atsaukšana
		daļu 
			neatraidāmiem mantiniekiem 
		var atsaukt
			rupjas nepateicības dēļ 
	veidi 
		ar uzlikumu 
			nejauša līguma sastāvdaļa 
		visas mantas

Aizdevuma līgums

Aizdevuma līgums 
	atvietojamas lietas nodošana
		ar pienākumu atdot saņemto 
	-
		reāllīgums 
	būtiska sastāvdaļa 
		naudas vai atvietojamas lietas NODOŠANA īpašumā 
	kredītiestāžu likumā 
		kreditēšanas līgums 
			konsensuāls līgums 
	vienpusējs līgums 
		pienākums atdot aizdevumu 
			termiņš nav obligāts bet ir vēlams 
	procenti 
		tikai ja bija norunāti 
			jāatšķir no procentiem par kavējumu 
				ja nav noteikti. tad pēc likuma

Patapinājuma līgums

Glabājuma līgums

Nomas un īres līgums

Pilnvarojuma līgums

Uzņēmuma līgums