Bc.iur. -> Ģimenes tiesības

Saderināšanās

Pūrs

Laulības šķērsļi

Laulība
				aizliegta
					pirms 18 g.
					pirms 16 g. bez vec. vai aizbildņa piekrišanas 
					radiniekiem taisnā līnījā 
					viena dzīmuma pārstaviem   
					adoptētājam un adoptētājam / aizbildnim un aizbilstamo 
					tam, kas jau atrodas laulībā

Laulības noslēgšana

Laulības neesamība

Laulības šķiršana

Laulības šķiršana 
				ja ir izirusi 
				var
					tiesa
						uz viena laulāta pieteikuma 
					notārs 
						ja abi vienojas 
				izirusi ja 
					nav/nebūs kopdzīve 
						var dzīvot vienā dzīvoklī 
					> 3 gadus dzīvo šķirti 
					<3 gadus dzīvo šķirti tad 
						vardarbība 
						otrs piekrīt 
						kopdzīve ar citu un ir/būs bērns 
				tiesa nešķir 
					ja nav izirusi 
					nepilngadīga interesēs 
					nav vien. par citiem jautājumiem un nav celta prasība

Laulības neesamības un šķiršanas sekas


							SEKAS 
				neesoša 
					viens zināja 
						atlīdzība par mor. kaitējumu 
						iepriekšēja labkl. līmeņa nodrošināšana 
					katrs patur savējo 
						kopīgo mantu 50/50 
				šķirot 
					iepriekšēja labkl. līmeņa nodrošināšana 
						IZŅEMOT 
							pagāja tikpat cik ilgusi laulība 
							jauna laulība 
							ienākumi nodrošina 
							negrib strādāt 
							nav ko prasīt 
							bija NNodarījums 
							atstāja bezpalīdzība 
							nepatiesa apsūdzība 
							netikumīga dzīve 
							nav no kā prasīt, miris 
							citi svarīgi iemesli

Laulāto mantiskās attiecības

Laulības līgums

Radniecība, svainība

Bērns

Adopcija

Aizgādība


						AIZGĀDĪBA 
				agrāk 
					VECĀKU VARA
				tiesības un pienākumi 
					rūpēties par bērnu 
						aprūpe 
							ēdiens
							apģērbs 
							mājoklis
							veselības aprūpe 
							kopšana 
							audzināšana
								garīgā
								fiziskā 
								sagatavojot sabiedriski derīgam darbam 
						uzraudzība 
							drošība 
							apdraudējuma novēršana (no tr.pers.) 
						tiesības noteikt dzīvesvietu 
							ģeogrāfiskā izvēle 
							mājokļa izvēle 
					rūpēties par b. mantu
						gādība
							saglabāšanai
							vairošanai 
					pārstāvēt personiskajās attiecībās  
						saskarsmes tiesības
							var ierobežot 
					pārstāvēt mantiskajās attiecībās
						nepilngadīgo b. manta vecāku pārvaldībā 
							ar aizbildņa tiesībām 
						izņemot 
							BRĪVĀ MANTA 
								=> 16 gadi
								darba rezultāti; kas bija nodots; bez atlīdzības piešķirts  
				uzturēt 
					vecāku pienākums 
						pēc spējam un mantas stāvokļa 
						ja nevar gulstas arī uz vecvecākiem 
				BĒRNU PIENĀKUMS 
					uzturēt vecākus (vecvecākus)
						var atbrīvot ja nebija pildīti pienākumi pret bērnu 
				AIZGĀDĪBAS TIESĪBAS 
					izbeidzas 
						AR nāvi; atzīts par mirušo; adopciju; pilngadību 
					Var būt atņemtas ar TIESU
						apdraudēja veselību un dzīvību; ļaunprātīgi izmanto 
					Var būt pārtrauktas ar BĀRIŅTIESU 
						ir šķērsli; bīstami apstākļi;  ļaunprātīgi izmanto; piekrišana adoptācijai; vardarbība no vecāku puses (t.sk. AIZDOMAS)

Aizbildnība