Bc.iur. -> Civilprocess

Principi

Tiesas sastāvs

Piekrītība un pakļautība

Tiesāšanās izdevumi

Procesuālie termiņi

Tiesas paziņojumi


				* Tiesas paziņojumi
	* -
		* Lietas dalībniekus
			* AICINA
		* Lieciniekus un ekspertus
			* IZSAUC
	* Tiesas sagatavotos dokumentus
		* nosūta
			* vienkāršu pasta sūtījumu
				* izsniegti septītajā dienā
			* elektroniskā pasta sūtījumā
				* trešajā dienā
			* vai piegādā ziņnesis
			* Atsevišķiem tiesas dokumentiem likums var paredzēt to nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā
	* fiziskajai personai
		* Fiziskajai personai ir pienākums būt sasniedzamai tās deklarētajā dzīvesvietas adresē vai pēc pap. adreses vai pēc nor. adreses
		* PIEGĀDĀ
			* pēc tās deklarētās dzīvesvietas adreses
			* savu adresi, pēc kuras veicama saziņa ar tiesu
			* pēc papildu adreses
			* prasītājam ir pienākums norādīt tiesai atbildētāja dzīvesvietas adresi, ja viņam tā ir zināma
			* arī uz personas darbavietu

Procesuālās sankcijas

Pieradījumi