Bc.iur. -> Administratīvās tiesības

Publiska persona

publiska persona 
										-
											vārdā darbojas 
												iestāde
											orgāns 
												vai amatpersona
										sākotnējā publisko tiesību jur. pers.
											LATVIJAS REPUBLIKA 
												darbojas ar  starpniecību 
											TIEŠA PĀRVALDE (iestāde un amatpersonas)
												padotību īsteno 
													pakļautības formā 
													dod rīkojumu 
													atcelt lēmumus
										atvasinātas publiskas personas 
											-
												-
													sava budžeta veidošana; sava manta 
											pašvaldība 
											PASTARPINĀTĀ PĀRVALDE  (iestāde un amatpersonas)
												padotību īsteno 
													pārraudzības formā 
													ties. pārbaudīt 
													atcelt pretties. lēm.
											izveidota publiska persona 
												ar likumu 
												uz likuma pamata

Deleģēšana

Pilnvarošana

PUBLISKAS PERSONAS DARBĪBA PRIVĀTO TIESĪBU JOMĀ

Administratīvais akts (ir/nav)

Iestādes faktiska rīcība

Rīcības brīvība

Īpašuma tiesību aizskāruma gadījumā

Arī Augstākā tiesa ir atzinusi, ka Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā garantēto
īpašuma tiesību aizskāruma gadījumā privātpersona var administratīvā procesa kārtībā
prasīt pašvaldībai tai uzdoto funkciju izpildi (sk.Augstākās tiesas 2008.gada 22.aprīļa
lēmuma lietā Lieta Nr. A42677507, SKA – 324/2008 9.-13.punktu, 2014.gada 21.augusta
lēmuma Nr. SKA-1029-14 izskatāmajā lietā 4.-6.punktu). 

Pašvaldību kompetence

Pašvaldību tiesības un pienākumi

Pašvaldību autonomas funkcijas

Pašvaldību autonomas funkcijas

Pašvaldību saistošie noteikumi

Nelikumīgi pašvaldību saistošie noteikumi

Pašvaldības AA var pieņemt un pārsūdzēt

Ierēdnis

ierēdnis ir

NAV ierēdnis

kas nav ierēdnis

Ierēdnim izvirzāmās prasības

Ierēdņa iecelšana

Ierēdņa pamatpienākumi

Valsts civildienesta gaita

Disciplinārpārkāpums

Nav saucams pie disciplināratbildības

Disciplinārpārkāpumi

Disciplinārsodu veidi

Disciplinārlieta

Valsts amatpersona

Iesniegums

Informācija

Administratīvā atbildība