Andrejs Boka

Timeo Danaos et dona ferentes


andrejs.boka@lv.bureauveritas.com
+371 29 27 95 08


Social links

Facebook

Twitter

LinkedIn

Educational

LU, Bc.iur.

Testing zone

Test-Zone

Visual Basic for Applications

Curriculum Vitae

My CV

Contacts

+371 29279508

a@boka.lv

Energoefektivitāte

DIREKTĪVA 2012/27/ES par energoefektivitāti


Energoefektivitātes likums

Uzņēmumu energoaudita noteikumi
Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi
Bureau Veritas Latvia ISO 50001 sertifikācijas pakalpojumi
Ekonomikas ministrijas mājas lapa:: Energoefektivitāte
Grozījums likumā 'Par nodokļiem un nodevām'


ISO.ORG par ISO 50001
LVS EN ISO 50001:2012

Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001 from Ministry of Economics


Nosacījumi darbam ar apstrādātāju


		    NOSACĪJUMI PĀRZINIM DARBAM AR APSTRĀDĀTĀJU 
	28.PANTS 
		1) garantijas  
			tehniskiem  un organizatoriskiem pasākumiem 
				regulas prasībām 
				DS tiesību aizsardzība 
		2) nepiesaista 
			citu apstrādātāju 
				bez 
					rakstiskas atļaujas
						vispārēja 
							iespēja iebilst 
						konkrētā 
		3) līgums 
			norāda
				priekšmets
				apstrādes ilgums 
				apstrādes raksturs un nolūks 
				PD veidu
				DS kategorijas
				Pārziņa pienākumi un tiesības  
				APSTRĀDĀTĀJAM
					a)
						TIKAI dokumentētie noradījumi 
							t.sk. par nosūtīšanu uz 3. valsts 
							IZŅĒMUMS  apstrādes noradījumiem 
								29. PANTS
									to prasa Sav. vai dalībvalsts TA
					b)
						konfidencialitāte 
							un ir  likumisks pienākums 
					c) 
						īsteno
							VISUS pasākumus 
								32.PANTS
									drošības līmenis kas atbilst riskam
									1) tehniskie un organizatoriskie pasākumi 
										cita starpā 
											a) pseidonimizācija un šifrēšana 
											b) spēja nodrošināt
												konfidencialitāt 
												integritāti 
												pieejamību 
												noturību 
											c) spēja laicīgi atjaunot pieejamību un piekļuvi 
									2) 
										nejaušie un nelikumīguma riski  
									3)
										1) punkta APLIECINĀJUMA ELEMENTS 
											ATBILSTĪBA KODEKSAM 
												40. PANTS 
											ATBILSTĪBA SERTIFIKĀCIJAS MEHĀNISMAM 
												42. PANTS 

									4) 
										jebkura fiz. persona (pārziņa vai apst. darbā)
											neapstrādātu bez pārziņa noradījumiem 
												PASĀKUMI 
					d)
						citam apstrādātājam 
							nepiesaistīt apakšniekus 
							tie paši noteikumi kā apstrādātājam
					e)
						cik ir iespējams 
							PALĪDZ 
								pārzinim
									ar teh. un org. pasākumiem lai
										atbildēt uz pieprasījumiem
											III. nodaļa 
					f)
						PALĪDZ 
							pārzinim
								32. PANTS
									apstrādes drošība 
								33. PANTS
									pārkāpumu paziņošana uzraudzības iestādei 
								34. PANTS
									DS informēšana par DA pārkāpumiem 
								35. PANTS
									novērtējums par ietekmi uz DA 
								36. PANTS
									iepriekšēja apspriešana are uzraudzības iestādi
					g)
						pēc pak. pabeigšanas
							dzēš vai atdod datus 
								ja vien Savienības vai dalībvalsts TA paredz glabāšanu 
					h)
						dod pieeju pārzinim
							apliecinājumam par pienākumu izpildi 
							veikt revīzijas 
								pārbaudes
						nekavējoties informē
							ja noradījums 
								pārkāpj 
									Regulu 
									vai Sav. vai dalībvalsts noteikumus 
		4) cits apstrādātājs 
			konkrētas darbības
			tie paši aizsardzības pienākumi 
			pietiekami garantējot 
				teh. un org. pasākumu īstenošanu 
			nepilde
				sākotnējais apstrādātājs 
					ATBILDĪGS par visu 
		5)
			APLIECINĀJUMA ELEMENTS 1)-4) GARANTIJAM 
				ATBILSTĪBA KODEKSAM 
					40. PANTS 
				ATBILSTĪBA SERTIFIKĀCIJAS MEHĀNISMAM 
					42. PANTS 

		6)
			LĪGUMUS 3) un 4) 
				var pilnība vau daļēji balstīt uz
					KOMISIJAS standartklauzulām 
					UZRAUDZĪBAS standartklauzulām 
					JA IR DAĻA NO SERTIFIKĀTA
						pārzinim vai apstrādātājam 
						42. PANTS 

						43. PANTS 

		7)
			KOMISIJAS standartklauzulas 
				93. PANTS 2. PUNKTS 
		8)
			UZRAUDZĪBAS IESTĀDES standartklauzulas 

				63. PANTS
		9)
			RAKSTISKA LĪGUMA FORMA 
		10) 
			ja APSTRĀDĀTĀJS noteica nolūkus un līdzekļus  
				APSTRĀDĀTĀJS = PĀRZINIS
					82. PANTS 

						kompensācijas 
					83. PANTS 

						naudas sodi 
					84. PANTS 

						sankcijas

Datu aizsardzība (GDPR/VDAR)

Regulas 6. pants 
APSTRĀDES LIKUMĪGUMS
	būs, ja ir vismaz viens pamatojums 
	-
		a)
			PIEKRIŠANA no datu subjekta 
				apstrādei ar konkrētu nolūku
		b)
			LĪGUMAM VAI PIRMS LĪGUMA 
				datus subjekts - PUSE 
		c)
			Pārzinim ir JURIDISKS PIENĀKUMS
				pārzinis - subjekts un ir LEGAL OBLIGATIONS 
				Tiesību akti
					Savienības
					vai dalībvalsts 
		d)
			JĀAIZSARGA vitālas intereses
				datu subjekta vai citas FIZISKAS personas
		e)
			JĀIZPILDA UZDEVUMS
				sabiedrības interesēs 
				ir oficiālas pilnvaras, likumīgi piešķirtas 
		f)
			LEĢITĪMĀS INTERESES 
				pārzinim vai 3. personai
				IZŅEMOT 
					ja datu subjekta intereses ir svarīgākas 
						īpaši ja datu subjekts ir BĒRNS 
				NEPIEMĒRO 
					Publiskas iestādes
	JA CITS NOLŪKS 
		un nav
			piekrišanas 
			tiesību aktu 
		IR JĀPĀRBAUDA SAVIETOJUMU AR NOLŪKU (KĀD TIKA VĀKTI)
			jebkura saikne 
			konteksts 
			datu raksturs 
			iespējams sekas DS
			garantijas (safeguards)

2016/679 @ eur-lex.europa.eu